Get Adobe Flash player
พระอาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต^^วัดป่าโคกปราสาท เทศบาล ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ โทร 089-9292295 / 083-5734450

  รายการกิจกรรมร่วมทำบุญ วัดป่าโคกปราสาท

    ขอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ ทำวัตรสวดมนต์แปล ซึ่งจะเตรียมไว้ใช้ในงานปริวาสกรรม ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๐-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้องการพิมพ์หนังสืออย่างน้อย ๑,๐๐๐ เล่มๆล่ะ ๑๒๐ บาท จึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำบุญในปีนี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้จะได้จารึกชื่อของท่านผู้ใจบุญไว้ท้ายเล่มหนังสือด้วย ขอบุญกุศลนี้จงเป็น ตบะ ภาละวะปัจจัย ให้ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ เจริญรุ่งเรื่องตลอดไปเทอญ

                           ปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรมประจำปี วันที่ ๒๐ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

อาจารย์กรรมดี สถานที่สัปปายะ ธรรมะสบาย หลากหลายครูบาอาจารย์ บนเนื้อที่ป่า ธรรมชาติกว่า ๒๐๐ ไร่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมชำระศีลให้บริสุทธิ์และเหมาะสำหรับการเจริญจิตภาวนาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ สะอาด สว่าง สงบ พบสันติสุข จึงขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุสงฆ์–สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกา ได้เข้าร่วมประพฤติวุฎฐานวิธีรักษาพระธรรมวินัย ชำระศีลให้บริสุทธิ์ ในกาลนี้ด้วยเทอญ

   พระ อาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต

 

alt 

    แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 15:00 น.)